Voorwaarden & juridisch

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Labocom Ltd.

1. Algemeen
1. Al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan worden uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk met ons overeengekomen te worden.
2. Onder “wederpartij’wordt in deze voorwaarden verstaan, ieder (rechts)persoon, die met onze stichting een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten, ter zake van koop bij ons, of verkoop aan ons en/of dienstverlening en/of opdrachtgeving aan ons respectievelijk van ons en behalve deze, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en erfgenamen.

3. Tenzij zulks uitdrukkelijk door ons schriftelijk is aanvaard, gelden de door de wederpartij gehanteerde voorwaarden niet.
4. Indien wij met de wederpartij een overeenkomst hebben gesloten waarbij de toepasselijkheid van deze voorwaarden is overeengekomen, dan zijn deze voorwaarden tevens van toepassing bij eventuele door de wederpartij nadere mondelinge, telefonische, telegrafische, per telefax of E-Mail of op andere wijze gegeven opdrachten, ongeacht een schriftelijke bevestiging onzerzijds.

2. Aanbiedingen
1. Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten.
2. Alle bij een aanbieding verstrekte prijslijsten, brochures en andere gegevens zijn zo nauwkeurig mogelijk opgegeven Deze zijn voor ons slechts bindend indien dit schriftelijk uitdrukkelijk is bevestigd.

3. Overeenkomst
1. Indien een offerte een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanvaard wordt, hebben wij het recht dit aanbod in ieder geval binnen twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen. Opdrachten en bestellingen van de wederpartij gelden als onherroepelijk zolang deze niet door ons zijn geweigerd.
2. Wij zijn eerst gebonden, nadat en voorzover wij een opdracht schriftelijk hebben aanvaard, alsmede indien uit het uitvoeren van de overeenkomst blijkt van onze mondelinge aanvaarding. Eventueel later te maken aanvullende afspraken of bevestigingen, welke van de schriftelijke aanvaarding als voormeld afwijken, zijn slechts geldig als zij door ons schriftelijk zijn aanvaard en bevestigd of zoals voornoemd uit uitvoering blijken.


4. Prijzen

3. Tenzij anders vermeld geschieden al onze prijsopgaven ondervoorbehoud van prijswijziging.
4. Indien en voorzover niet schriftelijk anders is overeengekomen of door ons in de aanbiedingen of de offerte schriftelijk anders is aangegeven, gelden de prijzen vanaf de dag van aflevering, exclusief omzetbelasting, verpakkings, transport, verzekerings en installatiekosten, alsmede overige kosten uit hoofde van deze voorwaarden te bepalen.
5. In geval van verhoging van een of meer der kostprijs verhogende factoren zijn wij gerechtigd om de orderprijs dienovereenkomstig te verhogen, een en ander met inachtneming van de eventueel terzake bestaande wettelijke voorschiften.
6. Afspraken betreffende prijsverlaging en/of prijsstijging zijn alleen bindend na onze schriftelijke toestemming.
7. Bij samengestelde aanbiedingen bestaat voor ons geen verplichting tot levering van een gedeelte van de totale prestatie tegen het voor dit gedeelte in het aanbod vermelde bedrag of tegen een evenredig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.

5. Levering en levertijd.
1.Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering af ons bedrijf dan wel een andere overeengekomen plaats waar de goederen zich ten tijden van het sluiten van de overeenkomst bevinden.
2.Alleen als dit uitdrukkelijk is overeengekomen geschiedt de levering aan huis/bedrijf van de wederpartij, in dat geval zijn wij gerechtigd de met de bezorging en het transport samenhangende kosten bij de wederpartij in rekening te brengen.
3. De door ons opgeven levertijden zijn niet te beschouwen als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering zullen wij derhalve schriftelijk in gebreke moeten worden gesteld waarbij de wederpartij aan ons alsnog een redelijke termijn dient te gunnen om alsnog aan onze verplichtingen te voldoen.
4. De overeengekomen levertermijn vangt aan op de datum waarop de overeenkomst tot stand is gekomen en beschikken over de noodzakelijke bescheiden, gegevens e.d en wij hetgeen wij van de wederpartij ontvangen hebben hetgeen volgens de overeenkomst voor het aanvangen van de werkzaamheden bij vooruitbetaling dient te worden voldaan.
5. Wij zijn gerechtigd een bestelling of opdracht in zijn geheel dan wel in gedeelten te leveren. Deelleveringen kunnen afzonderlijk aan de wederpartij worden gefactureerd.
6. Als de datum van de levering geldt het tijdstip waarop wij de goederen in de macht van de wederpartij hebben gebracht, dan wel de datum waarop wij de wederpartij mededeling hebben gedaan dat de goederen op een aangeven plaats ter beschikking zijn gesteld.
7. Indien door ons een levertijd is aangeven, dan wordt deze levertijd verlengd met de tijd dat de feitelijke levering niet kan plaatsvinden ten gevolge van overmacht, waaronder begrepen vertragingen in de levertijden door onze (onder)leveranciers, (onder)aannemers en tussentijdse opdrachtwijzigingen, onverminderd ons recht om de overeenkomst te ontbinden.
Transport/risico
1.Indien de wederpartij uitdrukkelijk is overeengekomen dat de goederen aan huis/bedrijf van de wederpartij worden geleverd, dan wordt de wijze van transport, verzending, verpakking e.d als er geen nadere aanwijzing door de wederpartij aan ons is verstrekt, door ons als goed koopman bepaalt. Indien de wederpartij specifieke wensen heeft inzake de verzending, zullen de meerkosten daarvan bij het sluiten van de overeenkomst afzonderlijk aan de wederpartij worden opgeven en komen de meerkosten voor zijn/haar rekening.
2. Het transport van de goederen geschiedt steeds voor rekening en risico van de wederpartij. Ook als franco levering is overeengekomen, is het risico voor rekening van de wederpartij, zelfs dan wanneer de vervoerder vordert dat op de vrachtbrieven, vervoersadressen e.d de clausule voorkomt dat alle vervoersschaden voor rekening van de afzender zijn. De wederpartij dient zich tegen dit transportrisico behoorlijk te verzekeren.
3. Indien uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen dat het risico van het transport voor onze rekening komt, dan wel als om welke reden dan ook een beroep op artikel 6 lid 2, niet mocht slagen, dan zijn wij niet gehouden tot verdere schadeloosstelling dan het bedrag dat wij in verband met het verlies of beschadiging van de betrokken goederen tijdens het transport, van de vervoerder dan wel van de verzekeraar vergoed krijgen. Zonodig zullen wij, als de wederpartij daarom verzoekt, onze vordering op de transporteur dan wel de verzekeringsmaatschappij aan de wederpartij crediteren
4. Zolang de goederen niet zijn betaald, is de wederpartij verplicht op onze eerste vordering opgave te doen van naam, adres en woonplaats van diens afnemer en debiteur, evenals van het bedrag van de vordering. De wederverkoper is verplicht bij doorverkoop van de goederen een eigendomsvoorbehoud te bedingen overeenkomstig het bepaalde in dit artikel.
Overmacht
1. Onder overmacht wordt ten deze verstaan, elke van de wil van de partijen onafhankelijke of onvoorzienbare omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de wederpartij niet meer van ons kan worden verlangd. Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen: werkstaking, bovenmatig ziekteverzuim van personeel, transportmoeilijkheden, brand, overheidsmaatregelen, waaronder in ieder geval in en uitvoerverboden, contingenteringen en bedrijfsstoringen bij ons c.q bij onze leveranciers, alsmede wanprestatie door onze leveranciers waardoor wij onze verplichtingen jegens de wederpartij niet (meer) kunnen nakomen.
2. Indien zich een overmachtsituatie voordoet zijn wij niet in verzuim en zijn wij gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten indien en voor zover er sprake is van een tijdelijke onmogelijkheid tot nakoming van onze verplichtingen dan wel, de overeenkomst definitief te ontbinden indien er voor zover sprake is van een blijvende onmogelijkheid tot nakoming van onze verplichtingen, ingeval van overmacht heeft de wederpartij geen recht op schadevergoeding.
3. Wij zijn gerechtigd betaling te vorderen van de prestaties die bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht, voordat de overmachtveroorzakende omstandigheid is gebleken.

5. Aansprakelijkheid
1. Onze aansprakelijkheid voor schade is beperkt tot het bedrag gelijk aan de netto factuurwaarde van de geleverde zaken of diensten, of indien dat hoger is, het bedrag waartegen wij verzekerd zijn.
2. Bedrijfsschade komt niet voor vergoeding in aanmerking. De wederpartij dient zich desgewenst tegen deze schade te verzekeren.
3. Indien de verhouding van de door de wederpartij te leveren prestatie ten opzichte van de omvang van de door de wederpartij geleden schade daartoe aanleiding geeft, zal de door ons te vergoeden schade gematigd worden.
4. Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van onze ondergeschikten zijn wij niet aansprakelijk.
5. De door ons aangeboden goederen dienen overeenkomstig onze instructies en/of de op/in de verpakking of bijgeleverde gebruiksaanwijzing te worden gebruikt of verwerkt. De wederpartij die goederen van ons betrekt is verplicht om bij doorverkoop zijn/haar afnemers te verwijzen naar deze instructies en deze ter hand te stellen.
6. Wij kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden voor foutief gebruik van onze artikelen. De gebruiker dient vooraf door eigen onderzoek vast te stellen of onze producten onder alle omstandigheden en ook op langere termijn geschikt zijn voor het doel waarvoor hij/zij ze wenst te gebruiken.
7. Wij kunnen door wederpartij en/of door haar bediende derden niet aansprakelijk worden gehouden voor schade in verband met de conditie, de (bij)werkingen en andere tekortkomingen, in de ruimste zin van het woord, voor de door ons bij derden betrokken (eind)producten evenals voor producten waaraan wij zelf iets toevoegen, tenzij de wet uitdrukkelijk aangeeft dat de aansprakelijkheid bij ons rust.
8. Enige mondelinge en/of schriftelijke uitlating van ons terzake van de behandeling, eigenschappen, kwaliteit, samenstelling, toepassingsvormen van de goederen, in de meest ruime zin van het woord, gelden slechts dan als garantie als zij uitdrukkelijk als zodanig zijn gedaan.
5. Klachten
1. De wederpartij is verplicht het geleverde terstond bij aflevering op eventuele tekorten of zichtbare beschadigingen te controleren, dan wel deze controle uit te voeren na de mededeling onzerzijds dat de goederen ter beschikking van de wederpartij staan.
2. Eventuele klachten worden door ons slechts in behandeling genomen als de wederpartij binnen 8 dagen na levering van de goederen of diensten ons daarvan schriftelijk in kennis heeft gesteld, onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond van de klachten evenals wanneer en op welke wijze het gebrek is geconstateerd.
3. Klachten over facturen dienen eveneens schriftelijk te worden ingediend en wel binnen 8 dagen na verzenddatum der facturen.
4. Na het verstrijken van deze termijn(en) wordt de wederpartij de geleverde c.q diensten respectievelijk de factuur te hebben goedgekeurd. Dan worden klachten niet meer in behandeling genomen.
5. Onverminderd in de vorige leden van dit artikel bepaalde, zullen over de goederen, die op enigerlei wijze door de wederpartij zijn be/of verwerkt geen klachten meer in behandeling worden genomen.
6. Het indienen van klachten ontslaat de wederpartij niet van zijn/haar betalingsverplichtingen ten opzichte van ons.
7. Retounering van het geleverde kan slechts geschieden na onze voorafgaande schriftelijke toestemming onder de door ons te bepalen voorwaarden.

1. Garantie
1. Wij garanderen alle door ons geproduceerde apparaten voor de tijd van 1 jaar op goede werking en verborgen gebreken dit ter onze beoordeling.

2. Apparatuur of andere goederen niet door ons geproduceerd garanderen wij met de periode en volgens de voorwaarden van de fabrikant van het product. De producent is in eerste aanleg aansprakelijk voor het uitvoeren van deze garantie, slechts bij het ontbreken of falen der uitvoering van de garantie willen wij onverplicht ons inspannen om de klacht te verhelpen, zonder daarbij de garantieverplichtingen op ons te nemen of te verlengen.
3. Leveranciers zijn gehouden om een goede garantie op hun apparatuur te geven en ons te vrijwaren van garantie aanspraken door derde.
4. Om een product probleemloos te laten functioneren, moet de leverancier alle maatregelen nemen die in redelijkheid mogelijk zijn om dit waarborgen. In die gevallen dat de garantie verlening door ons moet worden uitgevoerd is de leverancier gehouden ons alle relevante gegevens en documentatie te verstrekken en ons alle mogelijke ondersteuning te geven om dit mogelijk te maken, dit in de ruimste zin van het woord.

1. Eigendomsvoorbehoud en recht van reclame en retentierecht

1. De eigendom van zaken gaat eerst op de wederpartij over wanneer het door de wederpartij aan ons uit hoofde van levering of verrichte diensten het verschuldigde bedrag, met inbegrip van rente en kosten volledig is voldaan. Software en besturingsprogramma’s voor apparatuur blijven ons intellectueel eigendom en geven slechts gebruikersrecht voor het apparaat waarvoor het is geleverd cq geschreven. Deze mogen niet worden veranderd, gekopieerd of anderszins worden vermenigvuldigd en of worden verkocht, verhuurd, uitgeleend of weggegeven.
2. Wij zijn te allen tijde gerechtigd om de geleverde goederen, op basis van het in dit artikel bepaalde, bij de wederpartij of diens houders weg te (doen) halen indien de wederpartij in verzuim is met de nakoming van zijn/haar verplichtingen. Indien de wederpartij ondanks schriftelijke aanmaning weigert zijn/haar medewerking aan het terughalen van de geleverde goederen te verlenen, verbeurt hij/zij een boete van 1000,00 Euro per dag dat hij/zij hiermede in verzuim is/blijft.
3. Wij hebben het recht van zaken van de wederpartij die wij onder ons hebben, onder ons te houden totdat al hetgeen de wederpartij aan ons verschuldigd is, is betaald, ongeacht of de door de wederpartij verstrekte opdrachten betrekking hebben op voormelde of andere zaken van de wederpartij. Het recht op retentie hebben wij ook in geval van faillissement van de wederpartij.
4. Het is de wederpartij toegestaan om de goederen binnen de normale bedrijfsvoering te vervreemden, met dien verstande dat totdat de wederpartij volledig heeft betaald, wij de rechten van de wederpartij jegens diens afnemers met name het recht van de wederpartij om van diens afnemers betaling van diens koopprijs te vorderen. De wederpartij draagt nu vooralsdan en voorzover alsdan nodig deze rechten aan ons over, welke rechten wij aanvaarden.
5. Voor het geval de wederpartij de goederen niet of nog niet geheel heeft betaald, doch deze goederen door de wederpartij of diens afnemer wel reeds (gedeeltelijk) verwerkt zijn, draagt de wederpartij de reeds bij het aangaan van de overeenkomst de door alsdan aanvaarde (gedeeltelijke) mede eigendom van de verwerkte goederen aan ons over, waardoor wij alleen eigenaar van de verwerkte goederen worden.

6. Betaling
1. Wij zijn gerechtigd tevoren, of tussentijds, gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling, dan wel andere onzes inziens passende vorm van zekerheid te verlangen.
2. Betaling dient zonder enige korting of schuldvergelijking te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum. De op onze bankafschriften aangegeven valutadag is bepalend en wordt derhalve als betalingsdag aangemerkt.
3. Indien enig factuurbedrag c.q enigen voorschotnota onbetaald is gebleven, hebben wij het recht verdere levering op te schorten.
4. Iedere betaling van de wederpartij strekt primair ter voldoening van de door ons gemaakte invorderingskosten en/of administratiekosten, vervolgens ter voldoening van de door wederpartij verschuldigde intrest en wordt daarna in mindering gebracht op de vordering.

1. Rente en kosten
1. De in het vorige artikel vermeld betalingstermijnen zijn fatale termijnen. De wederpartij is derhalve zonder ingebrekestelling in verzuim bij het versrijken van de overeengekomen betalingstermijn. Zodra de wederpartij in verzuim is, is hij/zij vanaf de vervaldatum tot aan de dag van algehele betaling een rente van 2% per (gedeelte) van een maand verschuldigd over het openstaande bedrag.
2. Alle door ons te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke kosten worden berekend overeenkomstig het door de Orde van Nederlandse Advocaten gehanteerde incassotarief met een minimum van 500 Euro. De gerechtelijke kosten worden vastgesteld op de door ons werkelijk gemaakte proceskosten.


13. Ontbinding en opschorting.
1. Indien de wederpartij in verzuim is met enige uit kracht der wet, deze voorwaarden, dan wel de overeenkomst op hem rustende verplichtingen zijn onze vorderingen onmiddellijk opeisbaar en hebben wij het recht, zulks geheel te onzer keuze de overeenkomst te ontbinden door zulks in een schriftelijke verklaring aan de wederpartij kenbaar te maken, dan wel de verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst op te schorten.
2. In gevallen dat de wederpartij:
a. in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedel afstand overgaat, een verzoek tot surseance van betaling indient, dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn/haar eigendom wordt gelegd.
b. komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld.
c. overgaat tot staking of overdracht van zijn/haar bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder wordt begrepen de inbreng van het bedrijf in een op te richten of bestaande vennootschap, dan wel overgaat tot het wijzigen van de doelstellingen van het bedrijf.

Zijn alle vorderingen onmiddellijk opeisbaar en hebben wij de bevoegdheid om nakoming van de verplichtingen (geheel of gedeeltelijk) op te schorten tot dat de wederpartij zekerheid voor de nakoming van zijn/haar verplichtingen heeft gesteld.

3. Intellectueel eigendom
1. De wederpartij wordt geacht bekend te zijn met onze industriële eigendomsrechten ter zake van de door de overeenkomst relevante producten en andere gelieerde zaken en zij zal geen handelingen verrichten die strijdig zijn met deze rechten.

1. Toepasselijk recht
1. Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

1. Geschillen
1. Alle geschillen waaronder begrepen die welke slechts door een partij als zodanig worden beschouwd, voortvloeiende uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, of de betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als juridische aard, zullen worden beslecht door de binnen ons vestigingsgebied, bevoegde rechter, zulks zover de wettelijke bepalingen dat toestaan.
2. Het in lid 1. bepaalde laat onverlet ons recht het geschil voor te leggen aan de volgens de normale competentieregels bevoegde burgerlijke rechter, dan wel, indien daarover met de wederpartij, binnen een week na een daartoe strekkend voorstel van ons, overeenstemming kan worden bereikt, te laten berechten middels arbitrage of bindend advies.
- end/einde -

Gebruikt u de Google vertaler, bedenk dat alleen de originele voorwaarden in de Nederlandse taal geldig zijn.

Verwenden der Google-Übersetzer, denken Sie daran, dass nur die ursprünglichen Bedingungen in niederländischer Sprache gültig sind.

Use the Google Translator, remember that only the original conditions in the Dutch language are valid.

Utiliser le traducteur de Google, n'oubliez pas que seules les conditions originales en langue néerlandaise sont valides.

Utilizzare il traduttore di Google, ricordo che solo le condizioni originali in lingua olandese sono valide.

Utilizar el traductor de Google, recuerda que sólo las condiciones originales en idioma neerlandés son válidas.


 

Translate